Obchodní vztah mezi podnájemcem a podnajímatelem, tedy Sandrou Riegrovou, vzniká uzavřením podnájemní smlouvy na základě telefonické, e-mailové či online objednávky prokazatelně potvrzené a akceptované ze strany podnajímatele. Smluvní podmínky jsou závazné a jejich změna je možná pouze písemnou formou. V případě uzavření rozporu mezi podnájemní smlouvou a těmito bližšími podmínkami má přednost podnájemní smlouva. V částech těmito bližšími podmínkami a/nebo podnájemní smlouvou neupravených se vztah podnájemce a podnajímatele řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník.

1. CENY A PLATBY

1.1. Cena za podnájem (podnájemné) se stanovuje dle platného ceníku vydaného podnajímatelem. Ceníkové ceny jsou stanoveny jako ceny konečné včetně DPH.

1.2. Podnájemce je povinen uhradit podnájemné ve sjednané výši předem, a to nejpozději 48 hodin (pracovních) před započetím rezervace za pomocí bankovního převodu. Rezervace je uhrazená okamžikem přijetí platby na účet podnajímatele.

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Uzavřením smlouvy dává podnájemce podnajímateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2.2. Kontaktní údaje, které podnájemce uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu podnajímatele a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů účetnictví.

3. RUŠENÍ REZERVACE/ZMĚNA TERMÍNU REZERVACE

3.1. Po provedení platby je podnájemce oprávněn nejpozději do 48 hodin před sjednanou dobou podnájmu jednou přesunout dobu podnájmu na jiný volný termín. V případě prvního přesunutí je tak možno učinit bezplatně, jakékoli další přesunutí termínu není možné.

3.2. Nedostaví-li se podnájemce ve stanovenou dobu do podnajatého prostoru, resp. ani nejpozději do 15 minut po začátku doby rezervace a nedojde-li k jiné dohodě s podnajímatelem, rezervace propadá a podnájemce nemá nárok na vrácení podnájemného.

3.3. Pokud nastane situace, že potřebujete změnit termín rezervace dříve než 48 hodin před samotnou rezervací, kontaktujte nás na tel. 603424977 nebo email: info@fotostudioann.cz a bude Vám umožněna bezplatná změna termínu.

3.4. V případě zrušení rezervace bude učtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny podnájmu.

3.5. Při zrušení termínu v době kratší než 24 hodin před začátkem doby rezervace, je storno poplatek 100 % z ceny rezervace.

4. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

4.1. V případě reklamace služby spojené s podnájmem prostor ateliéru (např.: nefunkční dodávka elektrického proudu, nefunkční osvětlení, nebyl umožněn vstup do prostor v době zaplacené rezervace, a další) zašlete email na info@fotostudioann.cz s předmětem „Reklamace“.

4.2. Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů.

5. ŘEŠENÍ SPORŮ

5.1. Vzájemné spory mezi podnajímatelem a podnájemcem, pokud by vznikly z uzavřené podnájemní smlouvy a/nebo těchto bližších podmínek a nebyly vyřešeny vzájemnou dohodou, řeší místně a věcně příslušné soudy.

6. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ PODNAJATÝCH PROSTOR

6.1. Podnájemce se zavazuje, že bude podnajaté prostory užívat tak, aby nedošlo k újmě na zdraví majetku nebo životě podnajímatele, podnájemce i třetích osob. V případě porušení tohoto závazku se podnájemce zavazuje k náhradě újmy v plné výši.

6.2. Podnájemce je povinen přijít přesně na začátek doby podnájmu. Pokud se podnájemce opozdí o déle než patnáct minut oproti plánovanému zahájení užívání podnajatých prostor a nedošlo-li k propadnutí rezervace podle podmínky 3.2., vyhrazuje si podnajímatel právo předat podnájemci klíče k podnajatým prostorám na základě telefonické dohody i jinde než v podnajatých prostorách.

6.3. Podnájemce započetím užívání podnajatých prostor potvrzuje, že tyto jsou bez omezení způsobilé k užívání za sjednaným účelem (fotografický ateliér). Podnájemce bere na vědomí, že užívá podnajaté prostory na své nebezpečí a podnajímatel není odpovědný za případnou újmu vzniknuvší na straně podnájemce nebo třetí osoby při užívání ateliéru.

6.4. Podnajímatel je oprávněn do podnajatých prostor kdykoli vstoupit za účelem jejich kontroly a kontroly dodržování sjednaných pravidel ze strany podnájemce. V průběhu kontroly je podnajímatel povinen počínat si tak, aby nesnižoval důstojnost podnájemce, příp. třetích osob.

6.5. Podnájemce je povinen ukončit užívání podnajatých prostor přesně ve stanovený čas, a to včetně uvedení podnajatých prostor do původního stavu (základní úklid a navrácení všech věcí na jejich původní místo, umytí a utření použitého nádobí, atd.). V opačném případě je podnajímatel oprávněn požadovat od podnájemce úhradu nákladů spojených s úklidem ateliéru, příp. ušlý zisk, pokud by podnajaté prostory nebylo možné podnajmout dalšímu podnájemci.

6.6. Podnájemce bere na vědomí, že nevyklidí-li, i přes důraznou výzvu podnajímatelem, podnajaté prostory včas, může jeho jednání naplňovat skutkovou podstatu trestného činu – neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru ve smyslu ustanovení § 208 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, trestní zákoník.

6.7. Podnájemce dále bere na vědomí, že není možné sdílet prostory s dalšími fotografy a zavazuje se dodržovat pravidlo jedna rezervace jeden fotograf.

6.8. Kapacita podnajatých prostor je omezena na maximální počet 6 osob v jeden okamžik; není tedy přípustné, aby se ve stejný okamžik v podnajatých prostorách nacházelo více než 6 osob včetně podnájemce.

6.9. Podnájemce se zavazuje, že nepřekročí maximální počet objektů (fotografovaných osob), který činí pět objektů na jednu rezervaci, bez předchozího upozornění podnajímatele.

6.10. V případě porušení stanovených pravidel je podnajímatel oprávněn vyzvat podnájemce k opuštění podnajatých prostor, aniž by tím na straně podnájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany podnajímatele, a podnájemce je povinen podnajaté prostory opustit.

7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

7.1. V rámci poskytování fotografických služeb může podnájemce předmět podnájmu použít též k uspořádání workshopu v oboru fotografování.

7.2. Podmínkou je striktní dodržení pravidel, zákazů a ujednání dle článku 6., 8. a 9. těchto bližších podmínek podnájmu.

8. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

8.1. Podnajímatel podnájemci výslovně zapovídá používání podnajatých prostor k pořizování pornografických materiálů, materiálů hanobících rasu, národ, etnickou nebo jinou skupinu, příp. jiných materiálů, jejichž pořizování se příčí právním předpisům České republiky.

8.2. Dále je ve společných prostorech objektu jako chodby, chodníků a parkoviště přísný zákaz pořizování fotografií a videí. (z důvodu GDPR – evropské směrnici pro ochranu osobních údajů a veřejných informací). Poruší-li podnájemce výše uvedený zákaz, uhradí podnajímateli ihned smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

8.3. Podnájemce není oprávněn vynášet jakékoli věci nacházející se v podnajatých prostorách mimo tyto prostory. Podnájemce bere na vědomí, že porušením tohoto zákazu může naplnit skutkovou podstatu trestného činu krádeže ve smyslu ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, trestní zákoník nebo neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 téhož zákona. Poruší-li podnájemce výše uvedený zákaz, uhradí podnajímateli ihned smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a podnajímatel je oprávněn vyzvat podnájemce k opuštění podnajatých prostor, aniž by tím na straně podnájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany podnajímatele, a podnájemce je povinen podnajaté prostory opustit.

8.4. Podnájemce dále bere na vědomí, že v podnajatých prostorách platí úplný přísný zákaz kouření. Poruší-li podnájemce výše uvedený zákaz, uhradí podnajímateli ihned smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a podnajímatel je oprávněn vyzvat podnájemce k opuštění podnajatých prostor, aniž by tím na straně podnájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany podnajímatele, a podnájemce je povinen podnajaté prostory opustit.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Podnájemce bere na vědomí, že podnajímatel poskytuje podnajaté prostory k užívání třetím osobám. Podnájemci tedy po skončení užívání podnajatých prostor nevzniká žádné právo k podnajatým prostorám, vybavení, rekvizitám, atd., jež jsou ve vlastnictví podnajímatele.

9.2. Pokud se podnájemce rozhodne pro užívání vybavení a rekvizit umístěných v podnajatých prostorách, činí tak na vlastní nebezpečí a je oprávněn užívat je pouze k běžným účelům, ke kterým jsou určeny.

9.3. Podnájemce je povinen zamezit poškození či nadměrnému opotřebení vybavení podnajatých prostor a rekvizit. Dojde-li k jejich poškození, uhradí podnájemce podnajímateli cenu poškozené/zničené věci ve výši uvedené v ceníku podnajímatele, příp. náklady spojené s novým pořízením stejných rekvizit/předmětů.

9.4. Podnájemce svým podpisem na předávacím protokolu potvrzuje, že se s těmito bližšími podmínkami podnájmu před podpisem předávacího protokolu řádně seznámil.

Tyto bližší podmínky podnájmu jsou platné ode dne jejich vydání.

V Hradci Králové dne 1.3.2023